Školský podporný tím

Školský podporný tím (ŠPT) pôsobí na našej škole v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch od školského roku 2020/2021.

Náš ŠPT je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov – školské psychologičky, špeciálna pedagogička a výchovná poradkyňa.
Tím spolupracuje s vedením školy, učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi, ako aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Nevädzová 7, 821 01 Bratislava2, a s ďalšími externými subjektmi.

Členovia ŠPT poskytujú nasledujúce služby žiakom a učiteľom:
intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, učiteľmi, rodičmi, kariérne poradenstvo žiakom, preventívne programy v triedach, depistáže, besedy, diskusie a vzdelávania, účasť na rodičovských združeniach, podpora triednych učiteľov...

Zloženie ŠPT

Členovia ŠPT Vás radi privítajú na individuálnych konzultáciách po dohode prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kontakty a podrobné informácie o náplni práce jednotlivých členov nájdete po kliknutí na príslušné kontakty.

Školské psychologičky:
PhDr. Čapuchová Andrea a PhDr. Nemčoková Renata - kontakty

Špeciálna pedagogička:
Mgr. Brhlovičová Nela - kontakt

Výchovná poradkyňa:
RNDr. Bučková Alena - kontakt