Realizované projekty

Mladí vedci a ich planéta
Cieľom projektu bolo priblížiť problematiku znečistenia ovzdušia v meste žiakom základnej školy a strednej školy, ktorí preberajú témy spojené so životným prostredím na hodinách environmentálnej výchovy, biológie, chémie, geografie a fyziky. Pomocou zakúpenia edukačných pomôcok a meracích prístrojov zameraných na ovzdušie bolo možné presunúť danú výučbu do exteriéru školy, kde pod vedením pedagóga mohli žiaci sami zaznamenávať výkyvy v klíme a ovzduší behom školského roka. Tento projekt vytvoril príležitosť implementovať požiadavky modernej výučby a spojiť teóriu s praxou.
Plagát