Školské psychologičky

Psychologička pre žiakov medzinárodného programu PYP, MYP,IB a veľkého gymnázia

PhDr. Renata Nemčoková
Email: nemcokova@gjh.sk
Tel: 02/210 28 333

Psychologička pre žiakov ZŠ, osemročného a veľkého gymnázia

PhDr. Andrea Čapuchová
Email: capuchova@gjh.sk
Tel: 02/210 28 318

Obsah našej práce:

 • poskytujeme odborné služby individuálne, skupinovo, hromadne, v bezprostrednom styku so žiakom alebo sprostredkovane prostredníctvom pedagógov, výchovného poradcu, rodičov, vychovávateľov apod.,
 • vykonávame preventívnu, identifikačno-diagnostickú a intervenčnú činnosť,
 • plníme úlohy vyplývajúce zo starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupracuje s poradenskými školskými zariadeniami pri starostlivosti a zabezpečovaní náležitých podmienok u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • pracujeme so žiakmi s problémami v správaní,
 • pracujeme s neprospievajúcimi žiakmi a žiakmi učiacimi sa pod svoje možnosti, so žiakmi, ktorí sú pasívni,
 • pomáhame žiakom rozpoznávať vlastný učebný štýl a zefektívniť metódy učenia sa,
 • spolupracujeme s CPPPaP2 pri profesionálnej orientácii žiakov, pomáha žiakom zlaďovať osobnostné predpoklady s budúcou voľbou povolania, VŠ,
 • hodnotíme sociálnu klímu v problematických triednych kolektívoch a odporúčame postupy jej zlepšovania,
 • spolupracujeme na skvalitňovaní psychosociálnych spôsobilostí žiakov pri vybraných témach,
 • pracujeme so žiakmi v kríze, prípadne odporúčame kontaktovanie ďalších odborníkov,
 • u preťažených, stresom trpiacich žiakov pomáha zvládať ťažkosti autogénnym tréningom, relaxačnou terapiou,
 • spolupracujeme s výchovnou poradkyňou a koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov, špeciálnou pedagogičkou
 • realizujeme preventívne programy na rozvoj emocionálneho zdravia (Zippyho kamaráti a Jabĺčko)...

Späť na Školský podporný tím