Nadácia Novohradská

Informácia pre rodičov na začiatku školského roka 2023/2024

Bratislava, 19. 9. 2023

Vážení rodičia,
v prvom rade ďakujeme všetkým rodičom za všetky doteraz poskytnuté príspevky a dary pre našu školu prostredníctvom nadácie. Tak isto ďakujeme aj všetkým absolventom, sponzorom a nadšencom Gymnázia Jura Hronca a ZŠ Košická, ktorí tiež podporili Nadáciu Novohradská.
Celkový prehľad nákladov a výnosov nadácie za kalendárny rok 2022 si môžete pozrieť vo Výročnej správe za rok 2022 na webovej stránke nadácie. Výdavky nadácie v roku 2022 tvorili len 2,9 % z celkových nákladov školy (nižšie je uvedený graf).
Na akékoľvek otázky, nejasnosti Vám na uvedených kontaktoch ochotne odpovieme. Na začiatku školského roku Vám prajeme, aby sa Vaša dcéra, syn cítil(a) na našej škole dobre a hlavne prvákom prajeme úspešný štart.

Informácia pre rodičov na začiatku školského roka 2023/2024 (.pdf)

RNDr. Kosper František
správca nadácie
kosper@gjh.sk
02 / 210 28 349

Mgr. Renáta Karácsonyová
riaditeľka školy
členka správnej rady nadácie
riaditel@gjh.sk
02 / 210 28 301

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu: Nadácia Novohradská
Číslo účtu (národné programy): SK21 0900 0000 0000 1146 9293
Číslo účtu (medzinárodné programy): SK84 0900 0000 0006 3220 5012
KS: 0308
Var. symbol: ddmmrrrr (dátum narodenia žiaka)
Správa pre prijímateľa: Priezvisko a trieda žiaka

Dokumenty nadácie: Výročnú správu, Rozpočet nadácie, Použitie 2%, Audit učtovníctva, Audit použitia 2% a Nadačnú listinu si môžete pozrieť nižšie na tejto stránke.


Školské ihrisko

Vážení rodičia, žiaci, absolventi a priatelia GJH a ZŠ Košická!

Nadácia Novohradská aj v roku 2020 pokračovala vo svojom dosiaľ najväčšom projekte, ktorým je modernizácia a rekonštrukcia školského Ihriska Gymnázia Jura Hronca a ZŠ Košická. Rekonštrukcia sa začala v roku 2015. Prvá etapa rekonštrukcie (atletická dráha, športové ihriská a netradičný amfiteáter) bola v roku 2017 ukončená úspešným kolaudačným konaním. Z druhej etapy sa podarilo ukončiť v roku 2018 rekonštrukciu prístupovej cesty a celého nádvoria pred vstupom do budovy školy. Tieto práce boli hradené z dvoch tretín z prostriedkov štátneho rozpočtu. Boli vysadené stromy, zeleň a prírodné lavičky. Celé ihrisko s prístupovou cestou a s osvetlením bolo skolaudované v októbri 2018. Úplné dokončenie druhej etapy, detské ihrisko, prírodná posilňovňa, predpokladáme zrealizovať na jeseň v roku 2020 a na jar 2021.

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu podporu.
Ďakujeme Vám za všetky finančné príspevky, bez ktorých by rekonštrukcia ihriska vôbec v roku 2016 ani nezačala.

Prikladáme Vám zoznam všetkých darcov fyzických a právnických osôb od 5. novembra 2015 do 17. septembra 2017. VŠETKÝM ĎAKUJEME!

V Bratislave, 15. 9. 2020.
Vedenie školy, Nadácia Novohradská

Pre darcov, ktorí sa rozhodli prispieť na Ihrisko priamo na účet nadácie poskytujeme nasledujúce údaje:

Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu Nadácia Novohradská
Číslo účtu SK21 0900 0000 0000 1146 9293
KS 0308
Var. symbol 2016577
Správa pre prijímateľa Ihrisko, Meno a Priezvisko darcu

Údaje na poukázanie 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia GJH a ZŠ Košická!

Oznamujeme Vám, že dňa 20.11.2023 bola Nadácia Novohradská zaradená do zoznamu prijímateľov 2% za daňový rok 2023. Ďakujeme všetkým, ktorí ste v predchádzajúcich obdobiach pomohli našej nadácii podielom zo svojej zaplatenej dane.
Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Údaje pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie. Termín zvyčajne do 31.3.2024:

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 30812941
Obchodné meno (názov): Nadácia Novohradská

Všetky tlačivá a informácie sú k dispozícií na tejto stránke. Na požiadanie (kosper@gjh.sk) Vám ich ochotne pošleme mailom.


Dokumenty na poukázanie 2% z Vašich daní

Údaje pre zamestnancov, ktorí si nepodávajú daňové priznanie. Termín do 30.4.2024.

Na poukázanie 2% sú potrebné tieto dve tlačivá:

Vyhlásenie za rok 2023 editovateľné (.pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2023 - editovateľné (.pdf)

Kompletné Informácie ohľadne 2% Vám úplne poskytne: www.rozhodni.sk.


Špecifikácia použitia (2%) podielu zaplatenej dane

Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré Nadácia Novohradská prijala je uverejnená v:


Dokumenty týkajúce sa Nadácie Novohradská

Nadačná listina Nadácie Novohradská (.pdf)

Výročná správa za rok 2022 a výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Výročná správa za rok 2021 a výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Výročná správa za rok 2020 a výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Výročná správa za rok 2019 a výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Výročná správa za rok 2018 (.pdf)
Výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Výročná správa za rok 2017 (.pdf)
Výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)


Kontakt a bankové spojenie na Nadáciu Novohradská

Názov nadácie: Nadácia Novohradská
Sídlo nadácie: Novohradská 3, 821 09 Bratislava
IČO: 30812941
DIČ: 2020858455
Tel.: 02 / 210 28 349
E-mail: kosper@gjh.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu: Nadácia Novohradská
Číslo účtu (národné programy): SK21 0900 0000 0000 1146 9293
Číslo účtu (medzinárodné programy): SK84 0900 0000 0006 3220 5012
SWIFT: GIBASKBX