NOVÉ: Gymnázium Jura Hronca je zapojené v medzinárodnom projekte The Routes Project. Bližšie info nájdete v pravom paneli alebo na tomto odkaze

The routes project

Spolupráca

Súťaže

Čo je náuka o spoločnosti (NAS)/občianska náuka (ON)

Náuka o spoločnosti (občianska náuka) ako voliteľný maturitný predmet má žiakom sprostredkovať potrebné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, pomocou ktorých sa budú vedieť orientovať v zložitom systéme noriem a hodnôt súčasnej spoločnosti a budú schopní úspešne sa začleniť do života v demokratickej spoločnosti.

Z čoho sa NAS/ON skladá?

Predmet NAS sa delí na 4 hlavné odbory:

- psychológia a sociológia
- právo a politológia
- ekonómia a ekonomika
- filozofia

Design & kod: Martin Klepáč | Help: Radovan Jankovič | Optimalizované pre Operu 9.5.