ZELENÁ” CHÉMIA<

 
 

V súčasnosti sa čoraz viac objavuje potreba zosúladiť požiadavky chemického priemyslu a životného prostredia. Výsledkom takejto snahy je tzv. zelená chémia.

Chemický priemysel a rovnako aj chemický výskum často podceňuje negatívny dopad produkcie vedľajších produktov a odpadov na životné prostredie. V lepších prípadoch sa postará o odstraňovanie znečisťujúcich látok, ktoré je ale často prácne a nákladné.

Prevencia alebo obmedzenie tvorby znečisťujúcich látok vyžaduje vývoj nových technológií, nových metód, reaktantov, katalyzátorov atď. Ideálna chemická syntéza by mala jednoduchá, s maximálnou využiteľnosťou atómov, s čo najvyšším výťažkom, mala by vychádzať z dostupných surovín, s minimálnou produkciou odpadov a nežiadúcich produktov,mala by pozostávať z minimálneho počtu krokov a v neposlednom rade by mala byť bezpečná.

Chemické technológie sú z hľadiska produkcie odpadov charakterizované tzv. E – faktorom. Je to koeficient, ktorý udáva, koľko kilogramov nežiadúceho odpadu pripadá vo výrobnom procese na 1 kg produktu.
 
 
Priemysel
Ročná produkcia v t
E - faktor
petrochemický
106 - 108
< 0,1
chemický
104 – 106
1 – 5
farmaceutický
10 – 103
25 - >>100

Hoci v petrochemickom priemysle pripadá na 1 kg produktu “len” 0,1 kg odpadov, pri ročnej produkcii 108 ton je to množstvo, ktoré predstavuje vážne problémy. Na druhej strane, v prípade farmaceutického priemyslu dosahuje E– faktor veľmi vysokú hodnotu, čo je dôsledkom vysokých nárokov na čistotu farmaceutických výrobkov. Vzhľadom k relatívne nízkemu objemu farmaceutickej výroby, samotný odpad nepredstavuje mimoriadne ekologické problémy, ale jeho tvorba sa premieta do ceny farmaceutických výrobkov.

Nevyhnutnou zmenou, ktorou súčasný priemysel prechádza alebo v blízkej budúcnosti bude prechádzať, je náhrada rýchlo sa míňajúcich nerastných surovín obnoviteľnými zdrojmi. Veľký potenciál v tomto smere predstavujú zdroje rastlinného pôvodu – sacharidy. Stávajú sa dôležitou surovinou pri výrobe povrchovo aktívnych látok, pričom nahrádzajú ropné zdroje.

Skutočnosť, že sa chemické technológie v súčasnosti hodnotia aj z hľadiska ich dopadu na životné prostredie, dáva reálnu nádej, že sa tieto trendy prejavia aj na čistote riek, morí, pôdy a ovzdušia.
späť

Podľa Bio – Eko – Chem 6/01