Študijné programy

Štvorročné a osemročné štúdium V prvých dvoch ročníkoch na GJH majú všetci žiaci rovnaké povinné predmety bez možnosti voľby voliteľných predmetov. V treťom ročníku (resp. v septime) si žiaci volia 3 voliteľné predmety, ku ktorým si v štvrtom ročníku (resp. v oktáve) pridávajú ďalší voliteľný predmet. Výberom voliteľných predmetov tak sami rozhodujú o svojom ďalšom smerovaní. Žiaci majú možnosť posilniť si dvoma hodinami ktorýkoľvek z povinných predmetov, predmety možno ľubovolne kombinovať. Študenti, ktorí študujú štandardnú úroveň predmetu a posilnenú úroveň sú rozdelení do rôznych študijných skupín, ktoré sa líšia hĺbkou a rozsahom preberanej látky. Rozšírenie štúdia ostatných predmetov realizujeme prostredníctvom seminárov a konverzácií. Primary Years Programme (PYP) a Middle Years Programme (MYP) Aktuálne informácie o programoch a výberovom konaní na školský rok 2008/2009, prihlášky, sylaby a ďalšie informácie V školskom roku 2005/06 sa Spojená škola Novohradská stala medzinárodnou školu, nakoľko sme otvorili v rámci Gymnázia Jura Hronca medzinárodné triedy s vyučovacím jazykom anglickým pre všetky vekové kategórie žiakov. Tieto triedy umožňujú rodičom s medzinárodnou mobilitou, či už slovenským alebo zahraničným diplomatom, podnikateľom či investorom, aby ich deti pokračovali v štúdiu medzinárodného kurikula na našej škole. Tento typ triedy je určený nielen pre zahraničných žiakov, ale aj slovenské deti, ktoré majú dostatočnú jazykovú prípravu v anglickom jazyku, a tak zvládnu štúdium všetkých predmetov /okrem materinského jazyka/ v angličtine. Sú to väčšinou slovenské deti, ktoré strávili niekoľko rokov so svojimi rodičmi v zahraničí. V školskom roku 2005/06 navštevovalo program PYP a MYP približne 100 žiakov, z ktorých bola väčšina slovenských detí, z nich niektoré pochádzali z bilingválneho rodinného prostredia /napr. britsko-slovenské/, a približne 20 percent detí bolo zahraničných – mali sme srbských, maďarských, amerických žiakov, ale aj deti z Indie a Číny. V školskom roku 2006/07 sme pokračovali v rozširovaní medzinárodných tried s vyučovacím jazykom anglickým podľa programu Primary Years Programme a Middle Years Programme pre vekovú kategóriu žiakov od 6 – 16 rokov. Otvorili sme 5 tried v programe PYP /maximálny počet detí v triede je 18/ a 5 tried v programe MYP /maximálny počet žiakov v triede je 24/. Spolu so študentmi IB diplomového programu má tak medzinárodná škola v súčasnosti 260 žiakov. Prijímacia skúška pre mladšie deti /do programu PYP, veková kategória 6-11/ bude obsahovať pohovor v anglickom jazyku a tiež psychologický pohovor pre žiakov 1. ročníka. Prijímacia skúška pre tieto deti sa uskutoční 18.4. 2007. Staršie deti /program MYP, veková kategória 11-16/ preskúšame z anglického jazyka a matematiky. Prijímacia skúška pre tieto deti sa uskutoční 26.4. 2007. Prijímačky z matematiky do jednotlivých ročníkov budú v rozsahu učiva národného programu na Slovenských školách, o ročník nižšie. Nap ríklad: Pokiaľ niekto ide do MYP 1 (zodpovedá 6. ročníku ZŠ), prijímačky budú na úrovni skončeného 5. ročníka národného programu. Prihlášku nájdete v sekcii formuláre. PYP First Grade Entrance Requirements 1. Identify basic colors and shapes. 2. Count and identify numbers from 1 - 20. 3. Say days of the week and months of the year in order. 4. Know the spatial positioning and directions words. 5. Be able to carry on a basic conversation. 6. Follow one and two steps instructions. Work independently. Knowing all the letters of the alphabet is also recommened. International Baccalaureate GJH je jediná štátna škola na Slovensku, ktorá realizuje vyučovanie podľa IB programu. IB program je dvojročné štúdium ukončené skúškou maturitného charakteru, určené pre študentov vo veku 16 – 19 rokov. Hlavným cieľom IB je poskytnúť žiakom vyvážené všeobecné vzdelanie a kvalitne ich pripraviť na štúdium na vysokej škole. Diplom IB sa v priebehu svojej vyše 30 - ročnej existencie stal symbolom kvality vzdelania a zárukou ďalšieho intelektuálneho rastu. Vysoké školy majú zvláštny záujem o takto pripravených študentov. Tento typ štúdia je akceptovaný ako maturitné štúdium v 90 krajinách sveta. Žiaci si zostavujú svoj študijný program na dva roky voľbou vyuč. predmetov zo 6 skupín. Vyberá sa jeden predmet z každej skupiny: • jazyk A (materinský) vrátane štúdia národnej a svetovej literatúry • jazyk B (druhý jazyk) : AJ, NJ, FJ • vedy o človeku a spoločnosti: história, ekonomika, geografia, psychológia • experimentálne vedy: biológia, chémia, fyzika • matematika • voliteľné predmety: informatika, ďalší z humanitných predmetov alebo experimentálnych vied, ďalší z jazykov alebo školou navrhnutý predmet schválený IBO. Kandidáti na diplom musia absolvovať aspoň 3, nie však viac ako 4 predmety v rozšírenej podobe (minimum 320 vyuč. hodín za 2 roky). Štúdium sa končí náročnou maturitnou skúškou v pracovnom jazyku školy - u nás anglickom (v súčasnosti sa IB - program na celom svete učí po anglicky, po francúzsky a po španielsky). Vyučovanie a skúška z materinského jazyka a ostatných cudzích jazykov sa vykonáva v príslušnom jazyku. Žiak je hodnotený z každého predmetu, ktorý študoval. Skúška z každého predmetu trvá cca 4 hodiny a je rozložená do niekoľkých testov. Skúška je externá, t.j. odpovede žiakov nehodnotí učiteľ, ktorý ich pripravoval, ale skúšajúci určený organizáciou IB. Žiaci musia naviac splniť 3 kritériá: predloženie EXTENDED ESSAY (záverečná práca - malá diplomovka), uspokojivé zvládnutie predmetu THEORY OF KNOWLEDGE (teória poznávania - interdisciplinárny metodologický predmet) a povinné zapojenie sa do programu CAS (mimovyučovacie aktivity, zamerané na tvorivosť, aktivitu a službu komunite). Rozhodnutím MŠ SR zo dňa 5. 5. 1999 je IB - skúška rovnocenná s maturitnou skúškou na gymnáziu v SR. Samostatné stránky programu International Baccalaureate - ib.gjh.sk Slovensko - anglické bilingválne štúdium s vyučovaním romistiky Vzhľadom na naše skúsenosti s bilingválnym vzdelávaním sme v školskom roku 2004/2005 začali s realizáciou nového učebného plánu. Otvorili sme jednu triedu päťročného bilingválneho slovensko - anglického štúdia s vyučovaním romistiky a predmetov verejnej správy. Prvý ročník štúdia je zameraný na intenzívnu výučbu angličtiny (20 vyučovacích hodín týždenne), aby žiaci boli schopní v ďalších ročníkoch študovať niektoré predmety v angličtine. Okrem rómskeho jazyka sa v rámci romistiky žiaci oboznámia s rómskou literatúrou, dejinami Rómov, ich kultúrou a tradíciami. V rámci predmetov verejnej správy získajú základné poznatky z oblastí: sociálne kurátorstvo, sociálna práca vo verejnej správe, ústavné právo, občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, správne právo, trestné právo, právo sociálneho zabezpečenia,..... Tento program nie je určený len pre rómsku komunitu, jeho zámerom je vytvoriť podmienky pre reálnu integráciu a toleranciu všetkých skupín obyvateľstva, perspektívnou ambíciou je ponúknuť tento program aj zahraničným študentom najmä zo strednej Európy. Cieľom nového študijného bilingválneho programu je získať jazykové kompetencie a okrem prípravy študentov na vysokú školu v tradičných predmetoch sa vzdelať v oblasti romistiky a verejnej správy. Zo širšieho spoločenského hľadiska má tento študijný program ambíciu vychovať odborníkov s možnosťou uplatnenia sa v štátnej resp. verejnej službe v SR alebo v krajinách EÚ. Prváci na bilingválnom štúdiu v školskom roku 2008/2009 už predmet romistika mať nebudú.
Autor & design: Slavomír Hitka.